Gherkin - Viết kịch bản cho Automation Test

Chủ Nhật, 10 Tháng Ba 2019

Khi phát triển các Automation Test Script sử dụng Cucumber, Selenium, người phát triển sẽ dựa vào Requirement/TestCase list để viết ra các kịch bản Test (Scenario) để thể hiện nghiệp vụ, sau đó Source Code sẽ được xây dựng dựa vào các Scenario này tương tác với các thàn phần trên ứng dụng thực hiện các công việc mà các Scenario này định nghĩa

Dựa trên cách thức thực hiện đó, việc phát triển/định nghĩa các Scenario này là vô cùng quan trọng, nó quyết định sự đúng đắn của các TestScript về sau. Bài viết này TestMaster sẽ cùng bạn khám phá ngôn ngữ Gherkin được sử dụng để xây dựng các Scenario trong Automation Test

Khi sử dụng Gherkin chúng ta chú ý 02 quy tắc sau:

 • Một file Gherkin chỉ mô tả cho một feature/chức năng của chương trình.
 • File chứa các Scenario luôn có phần mở rộng là .feature

Chú pháp Gherkin

Cũng giống như Python và YAML, Gherkin là một ngôn ngữ kịch bản được sử dụng để định nghĩa logic theo cấu trúc với số lượng giới hạn các từ khóa (keyword) được xây dựng sẵn. Bắt đầu một file sẽ là Feature - Mô tả về chức năng mà ta muốn xây dựng các Scenario, sau đó đến Scenario - Các kịch bản kiểm thử, và Steps - Các bước thực hiện theo kịch bản (scenario).

Một file feature hợp lệ (không sai về cú pháp), khi chạy mỗi step sẽ match với một code block được định nghĩa trong file mã nguồn sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Java/Ruby/Python gọi là "Step Definitions".

Một File Gherkin thường như sau:

Feature: As a user I want to subscribe with my Email sothat I can get the news which provided by system

     Scenario: Subscribe with existed Email then see the popup message
        Given I open the page with subscription function
         When I provide the email already subscribed before such as "khanh.tx@live.com"
          And I submit my information
         Then The user should see the notification "E-mail khanh.tx@live.com đã được sử dụng, bạn hãy chọn một E-mail khác"

Feature:

Feature là từ khóa dùng để mô tả về chức năng/User store được định nghĩa các trường hợp kiểm thử trong file *.feature. Tất cả các file "*.feature" được quy ước chỉ bao gồm một feature.

Một Feature thường bao gồm một list các Scenario, bạn có thể viết bất cứ gì bạn muốn cho nội dung feature cho đến khi bắt đầu một Scenario đầu tiên (Khi dòng mới bắt đầu bằng từ "Scenario:")

Khi viết các file Feature, ta có thể sử dụng Tags để nhóm các feature và scenario lại với nhau. Các Tags này có thể được sử dụng để cấu hình các execution về sau với các maven command.

Ngoài Scenario, trong feature còn có thể bao gồm các scenario outline - kịch bản test với bảng dữ liệu test đi kèm (thường được biết đến với khái niệm Data Driven) và background - Phần định nghĩa chung cho mọi scenario

Scenario:

Scenario là nòng cốt trong cấu trúc Gherkin, nó là các kịch bản phản ánh các hoạt động test trong một TestCase

Mọi Scenario đều bắt đầu với từ khóa "Scenario:" theo sau bởi một nội dung tùy ý - thường sẽ là tên của testcase hay nội dung muốn test

Mỗi Feature có thể có một hoặc nhiều Scenario, và mỗi Scenario bao gồm một hay nhiều Step.

Ví dụ:

Scenario: The User subscribe with Email was used to subscription system
    Given I am staying Testmaster homepage
     When I try to subscribe with "khanh.tx@live.com" email
     Then I should see "E-mail khanh.tx@live.com đã được sử dụng, bạn hãy chọn một E-mail khác"

Scenario: The User subscribe with Email is not in used on subscription system
    Given I am staying Testmaster homepage
     When I try to subscribe with "khanh.tx@testmaster.vn" email
     Then I should see "Bạn đã đăng ký nhận tin thành công, vui lòng check mail để kích hoạt."

Background:

Background là keyword cho phép them một vài context vào tất cả các scenario trong một file feature.

Một background được viết giống như Scenario không có tiêu đề và bao gồm một số Step.

Sự khác nhau giữa background và Scenario là background chạy trước mỗi Scenario, nhưng sau các Hook (@Before) cách thức hoạt động giống với @BeforeMethod trong TestNG

Ví dụ:

Feature: Send News to Subscribers

Background:
     Given I open the request to admin page
       And I provide my email "khanh.tx@live.com" and my password "abc123" to login

Scenario: Administator create News in the past
    Given I am staying subscription manager
     When I try to create News with time to send in the past
     Then I should see "Bạn không thể chọn thời điểm gửi trong quá khứ."

Scenario: Administrator create News in the future
    Given I am staying subscription manager
     When I try to create News with time to send in the future
     Then I should see the News display on News list

Step

Feature bao gồm các Step như: Givens, Whens, Thens...

Given

Được sử dụng để mô tả ngữ cảnh ban đầu của hệ thống/chức năng. Mục đích của Given là đưa hệ thống/chức năng vào mọt trạng thái đã biết trước khi sử dụng (giả thiết), trước khi bắt đầu tương tác với hệ thống.

When

Là từ khóa (keyword) sử dụng để mô tả các sự kiện, hành động chính mà người dùng sử dụng.

Then

Sử dụng Then để mô tả các kết quả mong muốn tương ứng với ngữ cảnh/testcase.

And, But

Khi có nhiều Given, When, Then thì có thể dùng các từ khóa And hoặc But để kết hợp các điều kiện.

Chú ý: Trong mỗi một Scenario 3 từ khóa chính Given, When, Then chỉ nên xuất hiện một lần duy nhất

Comment

Trong feature file ta có thể đánh dấu một nội dung bất kỳ là một comment (dòng nội dung không được thực thi) bằng cách đặt dấu "#" ở đầu dòng.

Step Definition

Cucumber không thể biết làm thế nào để thực thi được một Scenario đã được định nghĩa trong file Feature. Nó cần Step Definition để biên dịch nguyên văn các bước Gherkin thành các hành động tương tác với hệ thống qua WebDriver

Khi Cucumber thực thi các Step trong Scenario, nó sẽ tìm kiếm các Step Definition phù hợp đề thực thi thông qua các Annotation tương ứng

Để hiểu Step Definition làm việc, hãy xem ví dụ sau:

Feature File

Feature: As a user I want to subscribe with my Email sothat I can get the news which provided by system

     Scenario: Subscribe with existed Email then see the popup message
        Given I open the page with subscription function
         When I provide the email already subscribed before such as "khanh.tx@live.com"
          And I submit my information
         Then The user should see the notification "E-mail khanh.tx@live.com đã được sử dụng, bạn hãy chọn một E-mail khác"


Step Definition

@RunWith(Cucumber.class)
public class MyStepDefinitions {

   @Given("^I open the page with subscription function$")
   public void iOpenThePageWithSubscriptionFunction() throws Throwable {
        throw new PendingException();
   }

   @When("^I provide the email already subscribed before such as \"([^\"]*)\"$")
   public void iProvideTheEmailAlreadySubscribedBeforeSuchAsSomething(String strArg1) throws Throwable {
        throw new PendingException();
   }
   @Then("^The user should see the notification \"([^\"]*)\"$")
   public void theUserShouldSeeTheNotificationSomething(List list1) throws Throwable {
        throw new PendingException();
   }

   @And("^I submit my information$")
   public void iSubmitMyInformation() throws Throwable {
        throw new PendingException();
   }
}

HỌC Ở TESTMASTER NHƯ NÀO?

 • Tham gia học trên lớp
  Mỗi khóa học, học viên sẽ học tập trung trên lớp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm thử đến từ FPT Software
 • Tự học lại trên giáo trình điện tử
  Mỗi bài học sẽ có giáo trình điện tử để học viên có thể học lại bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu
 • Tham gia làm dự án thực tế
  Sau khi trang bị đầy đủ các kiến thức, học viên được tham gia vào các dự án thực tế để tích lũy kinh nghiệm làm việc
 • Cấp chứng chỉ & đi làm
  Kết thúc khóa học, học viên sẽ được đánh giá cấp chứng chỉ và hỗ trợ việc làm. Hỗ trợ thực tập, làm đồ án cho sinh viên
[Live Project] Automation Test với Cucumber & Serenity
15h Thứ 7, CN hàng tuần từ 20/04